ԻՐԱՎԱՆ

Իրավանի գավառը ընդգրկում էր Իրավան քաղաքը, Զանգիբասարի, Վեդիբասարի և Գառնիբասարի մահալները և Գըրխբուլաղի մահալի մի մասը։

Գավառի վարչական կենտրոնը գտնվում էր Իրավան քաղաքում։